Všeobecné obchodné podmienky KYOCERA SENCO EMEA B.V. a jej dcérskych spoločností (verzia august 2023) (ďalej len „VOP“)

1. Všeobecne

1.1. V týchto VOP platia tieto definície:
Zmluva: (písomná) zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o predaji výrobkov.
Článok: príslušný článok vo VOP;
Pracovný deň: každý deň okrem soboty, nedele alebo štátneho sviatku v krajine, v ktorej má predávajúci svoje
registrované miesto podnikania;
Kupujúci: je osoba alebo spoločnosť, s ktorou predávajúci uzatvára zmluvu;
Priama škoda: výhradne: i) primerané náklady, ktoré by Kupujúci musel vynaložiť, aby výrobky, ktoré predávajúci
predal a dodal kupujúcemu, boli v súlade so zmluvou; ii) primerané náklady vynaložené na určenie príčiny a rozsahu
straty uvedenej v bode i); a iii) primerané náklady vynaložené na zabránenie strate alebo obmedzenie straty uvedenej
v bode i), pokiaľ tieto náklady skutočne viedli k zabráneniu straty alebo jej obm edzeniu;
Vyššia moc: situácia vyššej moci podľa platného práva, ktorá zahŕňa okrem iného extrémne poveternostné
podmienky, zemetrasenia a ich následky, požiar, povodeň, vojnu, nebezpečenstvo vojny, terorizmus, stratu alebo
krádež pracovného materiálu, št rajky, zátarasy, prerušenie práce, výluky, nehody, poruchy zariadení alebo strojov,
ťažkosti pri získavaní pracovníkov alebo materiálov, dovozné alebo obchodné obmedzenia, obchodné spory, iné
vládne opatrenia, ktoré bránia práci predávajúceho, dopravné obm edzenia a a (či už zavinené alebo nezavinené)
zlyhania pri plnení zo strany dodávateľov a/alebo subdodávateľov predávajúceho;
Zmluvné strany: predávajúci a kupujúci, každý jednotlivo alebo spoločne;
Výrobky: výrobky, ktoré bude predávať a dodávať predávajúci alebo iný subjekt v jeho mene v súlade so zmluvou;
Objednávka: pokyn kupujúceho predávajúcemu na predaj a dodanie výrobkov kupujúcemu;
Predávajúci: spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. alebo ktorákoľvek z je j dcérskych spoločností, ktoré
obchodujú aj pod obchodnými značkami CAMO, STINGER, EXPANDET, INTERDIAMANT, TECHNOFAST, AERFAST
a SENCO.

1.2. Ak nie je vo VOP alebo v zmluve uvedené inak: slová označujúce jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo a naopak.

1.3. V p rípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a zmluvou majú prednosť ustanovenia v zmluve.

2. Uplatniteľnosť

2.1. VOP tvoria súčasť zmluvy, písomných zmlúv, potvrdení objednávok a všetkých ponúk a cenových ponúk zo strany
predávajúceho kupujúcemu v súvislosti s predajom a dodaním výrobkov bez ohľadu na to, či je v nich
uvedený odkaz na VOP.

2.2. Všetky odkazy kupujúceho na akékoľvek všeobecné podmienky (nákupu) alebo doložiek kupujúceho a ich
uplatňovanie, bez ohľadu na to, ako sú opísané, predávajúci výslovne zamieta, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na
ich uplatňovaní písomne.

2.3. Žiadna zmena a ani doplnenie VOP nie je z áväzné, ak nie je písomne dohodnuté medzi oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. Zmena a/alebo doplnenie sa vzťahuje len na zmluvu, ktorej sa zmena a/alebo doplnenie
výslovne týka.

2.4. Ak by bolo jedno alebo viac ustanovení týchto VOP neplatné alebo zrušené, zostávajúce ustanovenia zostanú
v platnosti v plnom rozsahu. V takom prípade zmluvné strany začnú rokovania s cieľom dohodnúť sa na nových
ustanoveniach, ktoré nahradia neplatné ale bo zrušené ustanovenia, pričom v čo najväčšej miere zachovajú účel a
význam pôvodného ustanovenia.

3. Cenové ponuky

3.1. Všetky cenové ponuky predávajúceho sú odvolateľné a nezáväzné.

3.2. Ak predávajúci vo svojej cenovej ponuke zahrnul lehotu platnosti, predávajúci môže počas tohto obdobia platnosti
cenovú ponuku zmeniť alebo odvolať v prípade, že vyššia moc bráni predávajúcemu vykonávať jeho obchodnú
činnosť obvyklým spôsobom alebo nastanú iné okolnosti, v dôsledku ktorých predávajúci nebude môcť primerane
dodržať cenovú ponuku.

3.3. Zariadenia, výkresy, modely, vzorky, opisy, obrázky a podobne, ako aj prípadné prílohy a záznamy môžu byť
súčasťou cenových ponúk predávajúceho. Všetko uvedené vrátane nástrojov, ktoré v
tejto súvislosti vyrobil
predávajúci, zostáva majetkom predávajúceho, musí byť na požiadanie vrátené predávajúcemu a nemôže byť bez
výslovného písomného súhlasu predávajúceho kopírované a/alebo poskytované tretím stranám.

3.4. Pri príprave cenovej ponuky môže predávajúci predpokladať, že informácie poskytn uté kupujúcim, ako sú výpočty
a výkresy, sú správne a že môže svoju cenovú ponuku založiť na týchto informáciách.

3.5. Ak kupujúci neakceptuje cenovú ponuku, predávajúci bude mať právo účtovať kupujúcemu všetky náklady, ktoré
vznikli v súvislosti s vypracova ním cenovej ponuky.

4. Zmluva

4.1 Dohodnuté množstvo, kvalita a opis výrobkov sú uvedené v cenovej ponuke, písomnej zmluve, potvrdení objednávky
predávajúcim alebo na faktúre.

4.2 Kupujúci je voči predávajúcemu zodpovedný za zabezpečenie správnosti podmienok všetkých objednávok (vrátane
príslušnej špecifikácie), ktoré kupujúci zadal, a za poskytnutie všetkých potrebných informácií o výrobkoch
predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu, aby predávajúci mohol plniť zmluvu v súlade s jej podmienkami.

4.3 Všetky dodatočné dohody, zmeny a/alebo prísľuby vykonané v tejto súvislosti s predávajúcim po uzavretí zmluvy
budú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodli.

4.4 Zamestnanci ani zástupcovia predávajúceho nie sú oprávnení robiť vyhlásenia týkajúce sa výrobkov, ak to písomne
nepotvrdí výkonné vedenie predávajúceho. Pri uzatváraní zmluvy kupujúci berie na vedomie, že sa nespolieha
na žiadne z vyhlásení, ktoré nie sú takto potvrdené, a vzdáva sa všetkých nárokov z dôvodu ich porušenia.

4.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť konštrukčný návrh výrobku bez predchádzajúceho upozornenia, a) ak je to
potrebné, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné alebo iné zákonné alebo regulačné požiadavky, alebo b) z
akéhokoľvek iného dôvodu za predpokladu, že takáto zmena podstatne neovplyvní dohodnutú funkciu výrobku.

4.6 Ak sa počas plnenia zmluvy ukáže, že na jej riadne plnenie je potrebné zmluvu úplne alebo čiastočne zmeniť alebo
doplniť, zmluvné strany bezodkladne začnú o tejto veci rokovania a budú sa usilovať zmluvu po spoločnej konzultácii
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu, predávajúci je oprávnený túto zmluvu
úplne alebo čiastočne s okamžitou účinnosťou ukončiť.

5. Cena

5.1. Ceny za výrobky platné pre kupujúceho sú stanovené v písomnej zmluve, cenovej ponuke, potvrdení
objednávky, cenníku alebo (proforma) faktúre. V cene výrobkov sú zahrnuté len náklady na štandardné balenie a
dopravu (pokiaľ dopravu zabezpečuje predávajúci), ak predávajúci neurčí inak. V cene nie sú zahrnuté žiadne ďalšie
náklady, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Cena nezahŕňa (neúplné) náklady na montáž,
prevádzkové náklady, dovozné, vývozné ani kolkové clo, náklady na colné konanie, platnú daň z pridanej hodnoty
a/alebo akékoľvek iné oprávnené poplatky, ktoré budú kupujúcemu v relevantnom prípade účtované dodatočne, bez
ohľadu na podmienky Incoterm.

5.2. Zložená cenová ponuka nezaväzuje predávajúceho k plneniu časti zmluvy za zodpovedajúcu časť stanovenej ceny.

5.3. Predávajúci zvýši cenu tak, aby odrážala zvýšenie nákladov predávajúceho spôsobené a) zmenou termínu dodania,
množstva alebo špecifikácie výrobkov, ktoré požaduje kupujúci, alebo b) oneskorením spôsobeným pokynmi
kupujúceho, alebo c) neposkytnutím primeraných informácií alebo pokynov predávajúcemu zo strany kupujúceho.

5.4. Pokiaľ po
– výslovnom (písomnom) prijatí cenovej ponuky predávajúceho kupujúcim alebo
– odoslaní potvrdenia objednávky, alebo
– uzavretí písomnej zmluvy, alebo
– zaslaní (proforma) faktúry
a pred úplným splnením zmluvy sa cena faktorov určujúcich náklady zahrnutých v dohodnutej cene zvýšila o viac ako
10 %, môže predávajúci tento rozdiel preniesť na kupujúceho. To platí aj vtedy, ak je zvýšenie výsledkom
nepredvídaných okolností. Toto zvýšenie ceny uhradí kupujúci pri prvej nasledujúcej (čiastkovej) platbe.

5.5. Predávajúci má právo zvýšiť/upraviť cenníky po predchádzajúcom upozornení 30 (tridsať) kalendárnych dní.

6. Platobné podmienky

6.1 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, platba sa uskutoční bankovým prevodom na účet určený
predávajúcim, ako je uvedené na (proforma) faktúre.

6.2 Predávajúci je oprávnený fakturovať kupujúcemu cenu výrobkov pri dodaní alebo kedykoľvek po dodaní výrobkov,
alebo v prípade, že kupujúci neoprávnene neprevezme výrobky, alebo potom, čo predávajúci ponúkol dodanie
výrobkov. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na vyzdvihnutí výrobkov kupujúcim, predávajúci bude oprávnený
zaslať faktúru potom, ako predávajúci kupujúcemu oznámi, že výrobky sú pripravené na odber.

6.3 Predávajúci je oprávnený fakturovať a požadovať platbu od kupujúceho vopred (ešte pred dodaním výrobkov).
V takom prípade predávajúci zašle proforma faktúru a dodanie sa uskutoční až po zaplatení proforma faktúry.

6.4 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, platba celkovej ceny bude prijatá do 30 (tridsiatich)
kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Potvrdenia o zaplatení budú vydávané iba na požiadanie. Platba vopred
musí byť uhradená čo najskôr (v rámci dátumu uvedeného na proforma faktúre) a dodanie sa uskutoční až po
zaplatení proforma faktúry.

6.5 Námietky voči výške faktúry zaslanej predávajúcim a/alebo plneniu či spôsobu plnenia zmluvy predávajúcim alebo
v mene predávajúceho neoprávňujú kupujúceho pozastaviť svoju platobnú povinnosť.

6.6 Kupujúci nebude oprávnený znížiť žiadnu platbu podľa zmluvy o (údajný) nárok voči predávajúcemu.

6.7 V prípade omeškania platby bude predávajúci s okamžitou účinnosťou, bez oznámenia o neplnení a bez toho, aby
bolo dotknuté iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má k dispozícii, oprávnený:
a. ukončiť zmluvu alebo pozastaviť ďalšie dodávky kupujúcemu;
b. účtovať zmluvný úrok vo výške 6 % nad sadzbu Euribor ročne z dlžnej sumy odo dňa splatnosti časti až do
dátumu platby a vrátane tohto dátumu. Ak zákonná (komerčná) úroková sadzba prekročí vyššie uvedenú
sadzbu, uplatní sa táto vyššia sadzba. Časť mesiaca sa na účely výpočtu úroku považuje za celý mesiac.

6.8 Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má predávajúci k dispozícii, bude
celý nárok predávajúceho podľa zmluvy splatný bezodkladne a v plnom rozsahu, keď:
a. sa kupujúci dobrovoľne dohodne so svojimi veriteľmi alebo bude vydaný administratívny príkaz v súvislosti s jeho
osobou, alebo sa dôjde k vyhláseniu konkurzu (ako fyzickej alebo právnickej osoby) alebo likvidácii (ako
právnickej osoby) (inak ako na účely zlúčenia alebo reštrukturalizácie);
b. na majetok alebo aktíva kupujúceho bude zriadené vecné bremeno alebo bude vymenovaný správca konkurznej
podstaty;
c. kupujúci ukončí podnikateľskú činnosť alebo hrozí, že ju ukončí; kupujúci ukončí podnikateľskú činnosť alebo hrozí, že ju ukončí;
d. predávajúci sa môže dôvodne obávať, že vpredávajúci sa môže dôvodne obávať, že v súvislosti ssúvislosti s kupujúcim nastane niektorá zkupujúcim nastane niektorá z vyššie uvedených udalostí, vyššie uvedených udalostí, aa oznámi to kupujúcemu.oznámi to kupujúcemu.

6.9 Kupujúci bude Kupujúci bude znášať všetky mimosúdne náklady, ktoré predávajúci účelne vynaloží na získanie úhrady svojejznášať všetky mimosúdne náklady, ktoré predávajúci účelne vynaloží na získanie úhrady svojej
pohľadávky voči kupujúcemu
pohľadávky voči kupujúcemu . .

7. DodanieDodanie

7.1. Dodanie výrobkov prebieha počas pracovných dní s dodaním na miesto (DAP, uvedené miesto určenia: adresa
kupujúceho uvedená v zmluve, Incoterms 2020), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že výrobky si kupujúci vyzdvihne v priestoroch predávajúceho Ex Works (EXW, Incoterms 2020), alebo sa zmluvne nedohodli inak. Kupujúci je povinný správne informovať predávajúceho o mieste dodania. V prípade, že predávajúci v zmluve uvedie nesprávne miesto dodania kupujúcemu, musí kupujúci v potvrdení objednávky (alebo v inej písomnej dokumentácii) bezodkladne informovať predávajúceho o správnom mieste dodania. Ak kupujúci neinformuje predávajúceho správne alebo včas, všetky dodatočné náklady spojené s (nesprávnym) doručením bude znášať kupujúci.

7.2. Všetky uvedené termíny dodania výrobkov sú len odhadované a predávajúci nebude niesť zodpovednosť
za oneskorenie dodania výrobkov bez ohľadu na jeho príčinu. Ak predávajúci nie je schopný dodať výrobky v predpokladanom termíne dodania, kupujúci musí zaslať predávajúcemu písomné upozornenie na omeškanie, v ktorom predávajúcemu poskytne primeranú lehotu na splnenie v trvaní najmenej 14 (štrnásť) kalendárnych dní. Predávajúci môže dodať výrobky pred uvedeným alebo odhadovaným dátumom dodania po primeranom upozornení kupujúceho.

7.3. V prípade, že sa výrobky budú dodávať po častiach a pri čiastkovej dodávke sa vyskytne nedostatok, vzhľadom na ktorý kupujúci môže preukázať splnenie požiadaviek na zrušenie, bude kupujúci oprávnený zrušiť len tú časť zmluvy, ktorá sa týka predmetnej čiastkovej dodávky. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť zmluvu ako celok.

7.4. V prípade, že kupujúci neprevezme výrobky, nevyzdvihne výrobky ani neposkytne predávajúcemu primerané pokyny
na dodanie, bude predávajúci s okamžitou účinnosťou, bez oznámenia o neplnení a bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má k dispozícii, oprávnený:

a. skladovať výrobky na ťarchu a riziko kupujúceho až do skutočného dodania. Ostatné náklady vyplývajúce z neprevzatia dodávky alebo neposkytnutia pokynov na dodanie, vrátane, nie však výlučne, nákladov na poistenie, bude takisto znášať kupujúci; alebo

b. predať výrobky tretej strane a – po odpočítaní všetkých nákladov na skladovanie a predaj – zaplatiť kupujúcemu preplatok nad dohodnutú cenu alebo vyúčtovať kupujúcemu nedoplatok pod dohodnutú cenu.

8. Riziko a výhrada vlastníctvaRiziko a výhrada vlastníctva

8.1. Riziko poškodenia alebo stratRiziko poškodenia alebo straty výrobkov prechádza nay výrobkov prechádza na kupujúceho:
a. v prípade výrobkov, ktoré sa majú vyzdvihnúť v priestoroch predávajúceho/EX Works: v čase, keď predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je k dispozícii na vyzdvihnutie; alebo
b. v prípade výrobkov, ktoré sa majú dodať inak ako v priestoroch predávajúceho: v čase dodania DAP Incoterms 2020 alebo, ak kupujúci bezdôvodne neprevezme výrobky, v čase, keď predávajúci ponúkol dodanie výrobkov.

8.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastníctvo dodaného výrobku. Ide o výhradu vlastníctva, pri ktorej vlastníctvo výrobku
prechádza na kupujúceho až vtedy, ak všetko, čo kupujúci dlhuje predávajúcemu na základe akejkoľvek zmluvy vrátane úrokov a nákladov, bolo predávajúcemu úplne zaplatené.

8.3. Pokiaľ sa na výrobok vzťahuje výhrada vlastníctva predávajúceho, kupujúci uschová výrobok oddelene od výrobkov kupujúceho a tretích strán a bude ho riadne skladovať, chrániť, poistí ho a označí ho ako majetok predávajúceho.
Dovtedy je kupujúci oprávnený ďalej predávať alebo používať výrobky len v rámci bežného podnikania, ale vyúčtuje predajcovi výnosy z predaja vrátane výnosov z poistenia a všetky tieto výnosy si ponechá oddelené od ostatných peňažných prostriedkov alebo majetku kupujúceho a tretích strán a v prípade hmotných výnosov ich bude riadne skladovať, chrániť a poistí ich.

8.4. Ak predávajúci využije svoje právo výhrady vlastníctva, môže si predmetné výrobky od kupujúceho vziať späť.
Kupujúci bude v plnej miere spolupracovať pri opätovnom prevzatí vrátane akejkoľvek demontáže potrebnej v tejto súvislosti. V kontexte uvedeného prevzatia vlastníctva týmto kupujúci udeľuje svoj bezpodmienečný a neodvolateľný súhlas predávajúcemu alebo tretím stranám, ktoré určí predajca, so vstupom na všetky miesta, kde sa majetok nachádza.

8.5. Pokiaľ sa na výrobok vzťahuje výhrada vlastníctva predávajúceho, kupujúci nie je oprávnený na túto vec zriadiť
záložné právo.

8.6. V prípade, že tretie strany postúpia výrobok dodaný s výhradou vlastníctva alebo si želajú vytvoriť alebo uplatniť
práva naň, kupujúci musí o tom čo najskôr informovať predávajúceho.

8.7. Ak a keď sa predávajúci už nebude môcť dovolávať výhrady vlastníctva z dôvodu zámeny alebo pristúpenia k
dodanému výrobku, musí kupujúci zriadiť záložné právo na novovytvorený tovar a musí predávajúcemu (vopred) zriadiť záložné právo na nároky, ktoré kupujúci nadobudol alebo nadobudne z ďalšieho predaja novovytvoreného tovaru.

9. ZárukyZáruky

9.1. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, predávajúci zaručuje, že výrobky budú bez chýb konštrukcie,
materiálu a spracovania počas 12 mesiacov od a) dodania alebo b) ak kupujúci neoprávnene neprevezme výrobky, v čase, keď predávajúci ponúkol dodanie výrobkov, alebo c) ak sa zmluvné strany dohodli na vyzdvihnutí kupujúcim, v čase, keď predávajúci kupujúcemu oznámi, že výrobky sú k dispozícii na vyzdvihnutie, pokiaľ výrobca výrobkov nevydal obmedzenejšiu záruku. V druhom prípade má záruka výrobcu prednosť pred zárukou predávajúceho.

9.2. Záruka sa vzťahuje len na nedostatky výrobkov alebo ich častí, ktoré nie sú viditeľné v čase ich dodania.

9.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v rámci záruky len vtedy, ak preukáže, že nedostatky vznikli výlučne alebo prevažne u predávajúceho a nevznikli a nie sú úplne ani čiastočne dôsledkom:

a. výkresu, návrhu, pokynu alebo inej špecifikácie dodanej kupujúcim,
b. neskladovania výrobkov v súlade s pokynmi predávajúceho alebo skladovania výrobkov v podmienkach bežne považovaných za nevyhovujúce alebo vo vlhkých podmienkach,
c. bežného opotrebovania (častí) výrobku,
d. nesprávneho použitia, ktoré zahŕňa, ale nie je obmedzené na nedodržanie (ústnych alebo písomných) pokynov predávajúceho,
e. prevádzky pri iných ako odporúčaných otáčkach alebo napätí (len elektrické zariadenia),
f. toho, že nebol použitý čistý, suchý regulovaný stlačený vzduch a/alebo použitý tlak vzduchu prekročil maximálny tlak uvedený na puzdre náradia (pneumatické náradie),
g. úpravy alebo opravy výrobkov bez súhlasu predávajúceho,
h. úmyselného poškodenia alebo nedbanlivosti na strane kupujúceho,
i. neobvyklých pracovných podmienok na strane kupujúceho,
j. nesprávne vykonanej údržby alebo inštalácie, prípadne neudržiavania.

9.4. Po dodaní chybného výrobku bude mať predávajúci na výber:
a. výrobok opraviť, alebo
b. výrobok vymeniť.

9.5. Všetky náklady, ktoré presahujú výlučné povinnosti uvedené v písmenách „a“ a „b“ predchádzajúceho odseku
vrátane, ale nielen nákladov na dopravu, špeciálnych požiadaviek na balenie, nákladov na demontáž a montáž/inštaláciu, bude znášať kupujúci.

9.6. Ak predávajúci skonštatuje, že reklamácia je neopodstatnená, všetky vzniknuté náklady vrátane manipulačných, kontrolných, prepravných a administratívnych (neúplných) poplatkov, ktoré vznikli na strane predávajúceho, bude znášať kupujúci.

9.7. Oprava alebo výmena výrobkov alebo ich častí v rámci záruky v žiadnom prípade nevedie k predĺženiu záručnej doby. Na každú výmenu výrobku alebo jeho diel sa vzťahuje zostávajúca záručná doba vymeneného výrobku alebo dielu.

9.8. Ak predávajúci vykoná práce na splnenie svojich záručných povinností podľa tohto článku, kupujúci musí s predávajúcim plne spolupracovať. Predávajúci nie je povinný vykonávať opravy ani výmeny výrobkov ani ich častí na mieste.

9.9. Ak predávajúci vymení časti a/alebo výrobky, aby splnil svoje záručné povinnosti, kupujúci prevedie vlastníctvo
starých, vymenených častí a/alebo výrobkov na predávajúceho bez toho, aby mal v tejto záležitosti povinnosť akejkoľvek náhrady.

9.10. Kupujúci bude oprávnený uplatniť si reklamáciu v rámci záruky až po riadnom splnení všetkých svojich záväzkov voči
predávajúcemu podľa predávajúceho.

9.11. Ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho pristúpi k úprave, (de)montáži, oprave alebo inej činnosti v tomto ohľade v súvislosti s výrobkom, nárok v rámci záruky zaniká.

9.12. Na reklamáciu prijatú po uplynutí záručnej doby sa nebude prihliadať.

10. Obmedzenie zodpovednosti

10.1. Zodpovednosť predávajúceho v dôsledku preukázaného neplnenia zmluvy, protiprávneho konania alebo na inom
základe (výslovne vrátane záručných záväzkov predávajúceho) je obmedzená na záručné záväzky predávajúceho podľa článku 9.

10.2. V prípade prevzatia záväzku s väčším dosahom, než je dohodnuté v článku 10.1, sa zodpovednosť predávajúceho
obmedzuje na sumu alebo sumy, ktoré budú prípadne vyplatené poisťovňou predávajúceho. Ak z určitého dôvodu
nebola uskutočnená žiadna platba v zmysle prvej vety tohto odseku, celková zodpovednosť predávajúceho sa obmedzí na sumu, ktorú kupujúci zaplatil predávajúcemu počas 12 mesiacov predchádzajúcich skutočnosti, ktorá viedla k vzniku škody pri plnení zmluvy, alebo vo výške 10 % z ceny dohodnutej medzi zmluvnými stranami podľa zmluvy v súlade s článkom 5, ak je táto suma nižšia ako vyššie uvedená suma zaplatená kupujúcim.

10.3. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa uplatňujú na súhrn sérií udalostí založených na rovnakej skutočnosti,
ktorá vedie k vzniku škody.

10.4. Zodpovednosť predávajúceho za iné škody ako priama škoda je výslovne vylúčená. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti neplatia v prípade zámeru alebo vedomej nedbanlivosti zo strany predávajúceho.

10.5. Kupujúci odškodní predávajúceho za všetky nároky tretích strán na náhradu (údajnej) škody vzniknutej, spôsobenej
alebo inak súvisiacej s plnením dodaným predávajúcim podľa zmluvy, pokiaľ nejde o úmysel alebo úmyselnú nedbanlivosť na strane predávajúceho.

10.6. Všetky rady alebo odporúčania, ktoré kupujúcemu, jeho zamestnancom alebo zástupcom poskytol predávajúci alebo
jeho zamestnanci alebo zástupcovia v súvislosti so skladovaním, s použiteľnosťou alebo používaním výrobkov a ktoré nie sú písomne potvrdené predávajúcim, budú zohľadnené alebo sa nimi kupujúci bude riadiť výlučne na vlastné riziko.

10.7. Ak montáž a/alebo inštalácia výrobku nie je súčasťou zmluvy alebo inej dohody medzi zmluvnými stranami, ale
predávajúci poskytuje pomoc a asistenciu akejkoľvek povahy počas montáže a/alebo inštalácie, riziko bude znášať kupujúci.

11. Trvanie zmluvy

11.1. Písomná zmluva má v zásade také trvanie, aké je uvedené v zmluve. Ak sa písomná zmluva (alebo dlhodobý obchodný vzťah medzi zmluvnými stranami) označuje ako zmluva o pokračovaní plnenia a trvanie v zmluve nebolo
stanovené, zmluva bude medzi zmluvnými stranami uzatvorená na dobu neurčitú za predpokladu, že každá zo zmluvných strán bude mať právo zmluvu kedykoľvek ukončiť s náležitým dodržaním lehoty 2 (dvoch) mesiacov.

11.2. Kupujúci nemôže zrušiť zmluvu s výnimkou písomného súhlasu predávajúceho a za podmienok, že kupujúci v plnej
výške odškodní predávajúceho za všetky straty, náklady, škody, poplatky a výdavky, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku zrušenia.

11.3. Všetky ustanovenia v cenovej ponuke, písomnej zmluve, potvrdení objednávky, (proforma) faktúre alebo VOP, ktoré
svojou povahou majú nadobudnúť účinnosť medzi zmluvnými stranami po skončení platnosti zmluvy, zostávajú medzi zmluvnými stranami v platnosti aj po uplynutí trvania zmluvy.

11.4. Kupujúci nie je oprávnený pozastaviť svoje záväzky, ak sa domnieva, že predávajúci neplní svoje povinnosti, alebo
nedostatočne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

11.5. V prípade, že predávajúci nie je schopný úplne alebo aspoň čiastočne splniť zmluvu z dôvodu vyššej moci,
predávajúci je oprávnený bez akéhokoľvek súdneho zásahu a bez povinnosti zaplatiť náhradu:
a. pozastaviť plnenie zmluvy na dobu trvania vyššej moci, alebo
b. zmluvu úplne alebo čiastočne s okamžitou účinnosťou ukončiť.

11.6. Zmluvné strany majú právo túto zmluvu úplne alebo čiastočne s okamžitou účinnosťou ukončiť:
a. ak druhá zmluvná strana požiada o (dočasné) moratórium, ak sa pre druhú zmluvnú stranu žiada o (dočasné) moratórium alebo ak sa druhej zmluvnej strane udelí (dočasné) moratórium,
b. ak druhá zmluvná strana podá návrh na likvidáciu, navrhne likvidáciu druhej zmluvnej strany alebo ak dôjde k vyhláseniu likvidácie druhej strany,
c. v prípade nesplnenia základnej povinnosti druhou zmluvnou stranou, ktorú – ak k neplneniu nedošlo podľa zákona – druhá zmluvná strana nevykonala nápravu v primeranej lehote najmenej 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa písomného upozornenia na neplnenie. Platobná povinnosť kupujúceho sa v každom prípade vždy považuje za základnú povinnosť.

11.7. V prípade zrušenia alebo zániku zmluvy nevzniká povinnosť vrátiť dodané plnenia. Povinnosť kupujúceho zaplatiť
za všetky výrobky dodané predávajúcim trvá, čím nie sú dotknuté ostatné práva predávajúceho, a to ani právo na náhradu škody.

12. Duševné vlastníctvo

12.1. Ponuka predložená predávajúcim, výkresy, návrhy, výpočty, softvér, opisy, modely, nástroje a podobne, vyhotovené
alebo poskytnuté predávajúcim, zostávajú vlastníctvom predávajúceho, a to aj v prípade, že tieto náklady boli vyúčtované kupujúcemu.

12.2. Práva duševného vlastníctva k výrobným a konštrukčným metódam predávajúceho, jeho výrobkom a iné práva
duševného vlastníctva, ktoré spočívajú na dokumentoch, informáciách a iných materiáloch, ktoré predávajúci poskytol
kupujúcemu, zostanú vlastníctvom predávajúceho, a to aj v prípade, že tieto náklady boli vyúčtované kupujúcemu.

13. Platné právne predpisy a spory

13.1. VOP a zmluva sa riadia zákonmi krajiny predávajúceho. Platnosť Viedenského dohovoru o kúpe tovaru je výslovne
vylúčená.

13.2. Každý spor vyplývajúci z VOP alebo zo zmluvy alebo s nimi súvisiaci bude postúpený výlučnesúdu príslušnému v
mieste sídla predávajúceho.

14. Rôzne

14.1. Každé oznámenie jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane musí mať písomnú formu (vrátane e-mailu).

14.2. Kupujúci sa už nemôže odvolávať na nedostatky výrobku, ak o takom nedostatku písomne neinformoval
predávajúceho do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní po zistení nedostatku alebo po tom, ako ho primerane mohol zistiť.

14.3. Každá reklamácia, ktorú môže kupujúci uplatniť voči predávajúcemu, zanikne uplynutím šiestich (6) mesiacov po tom,
ako kupujúci na predmetný nedostatok upozornil, pokiaľ v tomto prípade nebolo už predtým začaté súdne konanie voči predávajúcemu.

14.4. Zrieknutie sa zodpovednosti zo strany predávajúceho v prípade porušenia zmluvy zo strany kupujúceho sa
nepovažuje za zrieknutie pri následnom porušení toho istého alebo iného ustanovenia.

14.5. Každá typografická, administratívna alebo iná chyba alebo opomenutie na webových stránkach, v akejkoľvek
písomnej zmluve, potvrdení objednávky, cenovej ponuke, cenníku, na (proforma) faktúre alebo v inom dokumente alebo informácii vystavených predávajúcim podlieha oprave bez akejkoľvek zodpovednosti zo strany predávajúceho.

14.6. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré od seba navzájom získajú v
súvislosti s plnením zmluvy, a dôverný charakter, o ktorom sú si vedomé alebo by si mali byť vedomé, pričom porušenie tohto ustanovenia v dôsledku povinnosti vyplývajúcej zo zákonného ustanovenia alebo súdneho rozhodnutia nezakladá nárok na náhradu škody alebo zrušenie v prospech druhej zmluvnej strany.

14.7. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, kupujúci nie je oprávnený previesť alebo odstúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, úplne ani čiastočne, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, kupujúci bude povinný vyhlásiť, že na vzťah s touto treťou osobou sa vzťahujú VOP a v prípade potreby sa na VOP vo vzťahu k tejto tretej osobe odvolať.

Menu